свободни работни места

           О Б Я В А

Обявявам процедура за подбор за заемане на длъжността учител, природоматематически учебни предмети в занимания по интереси по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, за учебната 2023/2024 година в ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“ със седалище гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев“ № 29 а, както следва:

I. Кратко описание:
1. Брой свободни места: 0,5
2. Мястото е свободно считано от 08.11.2023г.
3. Учителят по природо-математически учебни предмети в занимания по интереси в ЦПЛР – НАО като институция в системата на училищното образование, планира, организира и провежда обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и учениците в групови и индивидуални организационно педагогически форми, в масови прояви и инициативи в областта на астрономията.

II. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:
1. Да са български граждани.
2.Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление: природни науки, математика и/или информатика.
3. Присъдена/придобита допълнителна професионална квалификация: учител
по физика, учител по физика и астрономия, учител по физика и математика и други специалности, отговарящи на т. 4.9. от приложение №1 към чл. 10 на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

III. Допълнителни изисквания:
– Придобит минимум 3 години педагогически стаж;
– Способност да планира, организира и провежда обучението, възпитанието,
социализацията и подкрепата на децата и учениците в ЦПЛР;
– Опит в областта на астрономията, информационните и комуникационни
технологии, начална и предучилищна педагогика, владеенето на английски и/или руски език са предимство;

IV.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до директора на ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“ за участие в подбора (свободен текст).
Забележка: Задължително се попълват адрес за кореспонденция с кандидата, телефон, e-mail.
2.Копие на документ за завършена степен и специалност на висше
образование.
3. Копие на трудова книжка
4. Автобиография /европейски формат/.
Забележка:

1. Оригиналите на документите се представят при сключване на трудовия договор.

2. Свидетелство за съдимост, карта за предварителен медицински преглед, включително и документи удостоверяващи липсата на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

V. Срок и място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите си лично или от упълномощено от тях лице:
* в деловодството на ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“, гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 23, 1 етаж (в ЦКО – бивша школа по изкуствата):
– на 02.11.2023г. вкл. от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15.00 часа,;
– на 03.11.2023г. вкл от 08:00 до 12:00 часа;
* или могат да ги изпратят по електронен път на адрес: info-1900527@edu.mon.bg не по-късно от 03.11.2023г, подписани с квалифициран електронен подпис от кандидата.

Телефони за контакт: +359 894 419 593

VI. Процедура за заемане на длъжността:
1. В срок до 06.11.2023г. вкл директорът провежда процедура за подбор на кандидатите по документи и събеседване.
2. В подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими
документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
3. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за срока и мястото на събеседването по телефона.
4. За работата си по подбора директорът съставя протокол.
5. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от подбора писмено на електронна поща или устно по телефона в срок до 06.11.2023г.
6. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор съгласно Кодекса на труда.
Забележка: Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при поискване от тяхна страна при подаване на документите.