ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ до КЗЛД

Имате право да подадете ЖАЛБА срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни или  СИГНАЛ за нарушение на законодателството, когато нe са засегнати правата Ви.
Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
1. данни за подателя – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
2. естеството на жалбата или сигнала;
3. дата на узнаване на нарушението, ако се твърди такова;
4. посочване на лице, срещу което се подава жалбата или сигналът;
5. друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
6. дата и подпис (за електронните документи – КЕП, за хартиените – саморъчен).
  
Можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
1. Лично на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс – 029153525.
4. На електронната поща на КЗЛД  – kzld@cpdp.bgВАЖНО! При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).  Жалби, които са сканирани или снимани и подадени на електронната ѝ поща, но неподписани с КЕП, не се разглеждат от КЗЛД.
5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление.
Информация:
Комисия за защита на личните данни
https://www.cpdp.bg/